FLORIEN 06 53 52 38 76

Privacy verklaring

Lichaamstherapie Texel
Lichaamstherapie Texel, gevestigd aan Schoonoordsingel 44, 1791EM te Den Burg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens: 
Lichaamstherapie Texel
Schoonoordsingel 44 
1791EM  Den Burg 

Tel: 06 53 52 38 76 
https://lichaamstherapietexel.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken 
Lichaamstherapie Texel verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

– Voor- en achternaam – Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens 

– Telefoonnummer – E-mailadres 


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@lichaamstherapietexel.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 
LichaamstherapieTexel verwerkt uw persoonsgegevens voor het volgende doel:
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 


Geautomatiseerde besluitvorming 
Lichaamstherapie Texel neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Lichaamstherapie Texel) tussen zit. Lichaamstherapie Texel gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: 

Safari of Google Chrome – dit zijn browsers voor het onderhoud van de website. Er worden geen statistische gegevens via de website van bezoekers verzameld. Dat neemt niet weg dat deze browsers van Apple of Google informatie kunnen verzamelen voor eigen doeleinden. 

WordPress – dit is het softwareprogramma waarin de website is gebouwd en wordt onderhouden. Dit verzameld geen gegevens van bezoekers. Website gegevens zijn afgeschermd met beveiligingsplugins. 

Kaspersky Security Suite – Een antivirus en computer beveiligingsprogramma dat voorkomt dat buitenstaanders toegang tot de computer kunnen verkrijgen.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
Lichaamstherapie Texel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden 

Personalia > Bewaartermijn > Reden 

Adres > Bewaartermijn > Reden 

Enzovoort > Bewaartermijn > Reden 


Delen van persoonsgegevens met derden 
Lichaamstherapie Texel verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
Lichaamstherapie Texel gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Lichaamstherapie Texel en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@lichaamstherapietexel.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Lichaamstherapie Texel wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons  


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
LichaamstherapieTexel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@lichaamstherapietexel.nl 

Beroepsvereniging VBAG

De afkorting VBAG staat voor Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze. Dit is een beroepsvereniging voor zelfstandige, professionele beroepsbeoefenaars van natuurlijke geneeswijzen.

 Sinds 1984 zorgt de VBAG in uw belang dat de kwaliteit van haar leden gewaarborgd blijft en dat zij meeprofessionaliseren in de ontwikkelingen van deze tijd. Door middel van o.a. strenge selectiecriteria waaronder opleiding, een registratiesysteem, beroepscode, een klacht- en tuchtregeling en de verplichte bij- en nascholing is in de loop der jaren een bestand van bekwame en deskundige natuurgeneeskundigen opgebouwd.

Stichting RBCZ

De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op HBO-niveau) certificeert en registreert.

RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en cliënten.

Klachtenregeling

Alle VBAG-zorgverleners zijn aangesloten bij een geschillencommissie. Ze doen er alles aan om jou op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Toch kan het voorkomen dat je ergens niet tevreden over bent. Het zou goed zijn als je de kwestie eerst met je therapeut bespreekt.


Waarover kun je een klacht indienen?
Je kunt een klacht indienen over zaken omtrent de behandeling die je van je therapeut krijgt of kreeg. Bijvoorbeeld de kwaliteit van de behandeling of de manier waarop je bent bejegend. Maar ook over een onjuiste beoordeling van de therapeut, schade die door de behandeling is ontstaan of over beschadigde/vermiste eigendommen.